W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Witamy w roku szkolnym 2021/2022

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Zielonej Górze informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych uczniów oraz ich rodziców jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Zielonej Górze, ul. Zielonogórska 5, 65-256 Zielona Góra zwany dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych uczniów oraz ich rodziców.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Piotr Walania, tel: 68 454 96 17, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646).

5. Podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych.

6. Wizerunek i dane osobowe uczniów (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej szkoły: www.psp7.zgora.pl, fun page'u szkoły na Facebook'u, szkolnym kanale PSP7ZG na Youtube, tablicy ogłoszeń wewnątrz budynku szkoły, gazetkach szkolnych w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i osiągnięć uczniów. Dane osobowe przechowywane i archiwizowane będą na stronie i tablicy ogłoszeń przez 10 lat od daty publikacji, a następnie trwale usuwane.

7. Wizerunek i dane osobowe uczniów wymienione w punkcie 6 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

8. Dane osobowe ucznia związane z jego stanem zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w szkole (np. przeciwskazania do wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, problemy emocjonalne, psychologiczno-pedagogiczne) przetwarzane są na wyraźną zgodę rodzica (prawnego opiekuna).

9. W szkole przetwarza się dane osobowe za pomocą monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego w celu:

a) zwiększenia bezpieczeństwa społeczności szkolnej oraz osób przebywających na terenie szkoły;

b) ograniczenia zachowań niepożądanych, destrukcyjnych zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły;

c) wyjaśnienia sytuacji konfliktowych;

d) ustalenia sprawców czynów nagannych, np. bójek, zniszczenia mienia, kradzieży;

e) zmniejszenia ilości zniszczeń w szkole i wokół niej;

f) zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

10. Obraz monitoringu jest nagrywany i oglądany w uzasadnionych przypadkach;

11. Nagrania przechowywane są w pamięci rejestratora przez okres nie dłuższy niż 2 m-ce, a następnie automatycznie kasowane przez system.

12. Wgląd w nagrania mają osoby upoważnione przez Administratora.

13. Rodzic (prawny opiekun) ucznia posiada prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

14. Dane osobowe ucznia oraz jego rodzica (prawnego opiekuna) nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

15. Dane osobowe ucznia oraz jego rodzica nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

16. W sytuacji, gdy uzna rodzic (prawny opiekun) ucznia, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada on prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

17. Odbiorcami danych osobowych ucznia oraz jego rodzica (prawnego opiekuna) będą podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie obsługi informatycznej oraz inne podmioty przetwarzające dane na podstawie umowy z Administratorem i tylko zgodnie z Administratora poleceniami.

Administrator Danych Osobowych

 

Copyright © 2022 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Zielonej Górze Rights Reserved.