W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Witamy w roku szkolnym 2023/2024

Informacja o naborze na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Państwo,

zapraszamy Wasze dziecko do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej w naszej szkole.

 1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci:

  - 7-letnie (rocznik 2017), realizujące obowiązek szkolny,

  - 6-letnie (rocznik 2018), na wniosek rodziców,

  - starsze niż 7-letnie, którym w poprzednich latach odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego

Warunki przyjęcia sześciolatka do klasy pierwszej.

Jeżeli Państwa dziecko spełni jeden z poniższych warunków:

a) korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024, jest urodzone w okresie 1 stycznia-31 grudnia 2018 roku – przyjęte na wniosek rodziców;

b) nie korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024 – przyjęte na wniosek rodziców, ale po uzyskaniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Jeżeli dziecko zamieszkuje w obwodzie szkoły, to rodzic dziecka składa zgłoszenie lub w sytuacji zamieszkania poza obwodem szkoły składa wniosek, celem zapisu do szkoły. Druk zgłoszenia i wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można pobrać ze strony: www.psp7.zgora.pl w zakładce Nabór (Zgłoszenie oraz Wniosek będą aktywne od 8 kwietnia 2024 r.). Po wypełnieniu i wydrukowaniu dokumentów należy je podpisać i osobiście dostarczyć do szkoły.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły, przyjmowani są do klasy pierwszej z urzędu na podstawie Zgłoszenia rodziców kandydata (Załącznik nr 1).

Zgłoszenie zawiera niezbędne dane kandydata oraz jego rodziców, wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania kandydata oraz jego rodziców/opiekunów. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do podpisania w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe). Wypełnione Zgłoszenie wraz z oświadczeniem, należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły dostarczają zgłoszenia w terminie od 8 kwietnia 2024 r. do dnia 19 kwietnia 2024 r. Przypominamy, że zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej jest obowiązkiem rodziców/opiekunów prawnych wynikającym z przepisów Prawa Oświatowego.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego według określonych kryteriów, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Rodzice kandydata wypełniają Wniosek (Załącznik nr 2).

Wniosek zawiera niezbędne dane kandydata, dodatkowo rodzice składają oświadczenie potwierdzające spełnianie kryteriów.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do podpisania w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe). Wypełniony i podpisany przez rodziców wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły składa się do dyrektora szkoły.

2. Kryteria dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej w roku szkolnym 2024/2025:

 

Uwagi:

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może prosić o przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych zaznaczonych we wniosku. W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.

 

3. Harmonogram w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2024/2025

 

Postępowanie uzupełniające prowadzone będzie tylko w przypadku, jeśli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

Na podstawie spełnianych przez kandydatów kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Zakwalifikowanie kandydata do szkoły nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Rodzice mają obowiązek potwierdzić wolę uczęszczania ich dziecka do szkoły, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia (Załącznik nr 3).

Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu, oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych do szkoły.

Rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

  - złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata, w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;

  - wnieść do dyrektora szkoły odwołanie do rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia;

  - złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły.

 

Dyrektor PSP7 w Zielonej Górze

mgr Liliana Witczuk-Kamieniarz

Galeria

Nowości

Bezpieczne wakacje 2024

Już wkrótce wakacje, na które wszyscy czekaliśmy z niecierpliwością, ale pamiętajmy, że udane wakacje to przede wszystkim bezpieczne wakacje. Klasy 3 na zajęciach komputerowych przygotowały wspaniałe ilustracje do folderu, który pokazuje, jak bezpiecznie spędzać ten czas. Folder ten zawiera również numery alarmowe, które warto mieć zawsze pod ręką w razie niebezpieczeństwa. Folder z ilustracjami bezpiecznego zachowania zostanie rozdany uczniom klas 1-3 na zakończenie roku szkolnego.

Więcej…

Nasz kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ul. Zielonogórska 5

65-256 Zielona Góra

tel. 68 454 96 17

tutaj jesteśmy

Copyright © 2024 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Zielonej Górze Rights Reserved.