W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Witamy w roku szkolnym 2021/2022

Co słychać na gimnastyce korekcyjnej?

Po zakończonych feriach i powrocie do szkoły wznowiliśmy ćwiczenia z gimnastyki korekcyjnej. Po dwutygodniowej przerwie trochę ciężko było nam się zmobilizować do pracy, ale z każdymi kolejnymi zajęciami było lepiej. 

Choć trzeba powiedzieć, że pani Walczak wymyśla nam coraz to trudniejsze zadania. To musimy utrzymać równowagę przechodząc przez równoważnie, to trzeba się wspiąć po skośnie ustawionej ławeczce lub wykorzystując siłę rąk przesuwać się na tej ławeczce, a ona jest ustawiona na drabinkach metr nad podłogą.

Są też chwile wytchnienia. Odpoczynek z piłką fitness na materacu.

A jak sumiennie ćwiczymy, to na koniec zajęć Pani pozwala nam pograć w dwa ognie lub unihokeja i pobawić się na zjeżdżalni.

 

 

 I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

Kółko historyczne

Celem nadrzędnym koła było zainteresowanie ucznia przeszłością poprzez zapoznanie go z wybranymi elementami dorobku cywilizacyjnego ludzkości. Dzięki zajęciom uczniowie umieją pracować w grupach i przygotowywać prezentacje na temat wybranych zagadnieniach z historii Polski i historii powszechnej. Przygotowują quizy dla innych uczestników koła. Poza tym uczniowie potrafią analizować teksty historyczne, wyciągają wnioski, posiadają umiejętność oceny przydatności zebranych materiałów, potrafią pracować z mapą, tekstami historycznymi i zebranymi materiałami, posiadają umiejętność porządkowania i wykorzystywania różnych informacji. Potrafią rozwiązywać problemy w sposób kreatywny. Pogłębiają i wzmacniają postawy patriotyczne. Koło historyczne cieszy się dużym zainteresowaniem. 

 

 Gimnastyka korekcyjna

Szybkie zmiany w środowisku wpływają niekorzystnie na ciało człowieka. W okresie szkolnym powstaje najwięcej wad postawy, powodem jest zmiana trybu życia.

Szkoła wychodzi z inicjatywą dla uczniów klas 1-3 wprowadzając gimnastykę korekcyjną. Zajęcia pomagają w kształtowaniu prawidłowej postawy ciała, świadomości istniejących wad oraz wynikających zagrożeń. Dzieci pracują nad zwiększeniem ruchomości w stawach, a także wzmocnieniem mięśni posturalnych, po przez zabawę wykonują ćwiczenia na koordynację i równowagę. Lekcje wymuszają na dzieciach dużo energii i skupienia, ale także dużo radości.

 

Kółko rękodzieła artystycznego

Zajęcia z rękodzieła artystycznego odbywały się cyklicznie. Spotykaliśmy się we wtorki o godzinie 14:50 do 16:25.

Głównym celem zajęć było wykonać aniołki ze słomy kukurydzianej oraz broszki z filcu. Wykonując te pracę uczniowie:

- usprawniali motocykle ręki;

- wypracowywali w sobie poczucie estetyki oraz wyobraźnię;

- usprawniali umiejętność planowania.

Wykonując takie prace dzieci miały również możliwość poznać specyfikę materiałów.

Zajęcia zakończyliśmy przeprowadzając kiermasz prac. Kiermasz pozwolił dzieciom przekonać się o atrakcyjności pracy ręcznej i możliwości czerpania z takiej formy pracy korzyści nie tylko materialnych ale przede wszystkich emocjonalnych. 

 

Koło historyczne

Poznanie i zrozumienie historii – pozwala zrozumieć miejsce młodego Polaka (ucznia) w otaczającej rzeczywistości. Wzmacnia i kształtuje postawy patriotyczne, oraz tożsamość narodową. Pokazuje jak ważne jest nie powtarzanie błędów przeszłości. Pogłębia i poszerza perspektywę z jakiej uczniowie – przyszli obywatele, patrzą na problemy i wyzwania stojące przed współczesną Polską.

Celem koła historycznego jest rozwijanie zainteresowań uczniów i pogłębianie ich wiedzy z zakresu historii Polski i Świata. Istotnym elementem było również poszerzanie wiedzy o małej ojczyźnie – Zielonej Górze i Ziemi Lubuskiej.

 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Program jest realizowany wg założeń. Nauczyciel zapoznał się z dokumentacją uczniów. Na tej podstawie przygotował program zajęć. Istotną kwestią w doborze metod i form pracy była obserwacja nauczycielska poczyniona podczas zajęć.

Szczególny nacisk kładziony jest na kształtowanie następujących umiejętności:

- koncentracja;

- samodzielna organizacja pracy – dobór metod przyswajania materiału;

- zastosowanie w praktyce zasad ortograficznych;

- czytanie ze zrozumieniem;

- wykorzystywanie w nauce nowoczesnych metod uczenia się;

- wzbogacanie zasobów słownika czynnego;

- redagowania form wypowiedzi pisemnych;

- stosowanie w praktyce wiedzy z zakresu gramatyki języka polskiego.

 

Kółka szachowe

Zajęcia prowadzone były w dwóch grupach: klasy I-III oraz klasy IV-VIII. W trakcie zajęć uczniowie poznawali zasady gry w szachy jak również prowadzili między sobą rozgrywki szachowe. Głównym celem zajęć było kształtowanie wśród dzieci i młodzieży twórczej aktywności i myślenia przyczynowo-skutkowego oraz umiejętności rozwiązywania problemów. W trakcie zajęć stosowany zasady gry „fair play”. Rozwiązywane na szachownicy zadania mają pozytywny wpływ na rozwój logicznego myślenia, co ułatwi zrozumienie treści matematycznych.

Uczniowie na zajęciach oprócz rozwiązywania zadań na szachownicy mieli możliwość przeprowadzania między sobą wielu rozgrywek szachowych. Dla niektórych były to pierwsze potyczki szachowe. Z zaciekawieniem wykorzystywano grę z zegarem elektronicznym, tak jak to jest obecnie stosowane na turniejach szachowych w Polsce i na Świecie.

 

Gimnastyka korekcyjna

Zadanie główne gimnastyki korekcyjnej to: korygowanie wad postawy uczniów, wyrabianie nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała oraz rozwijanie sprawności ruchowej dzieci. Poprawienie zaburzeń w motoryczności i podniesienie wydolności organizmu.

Podczas zajęć gimnastyki korekcyjnej uczniowie uaktywniają układy:

- narządu ruchu;

- krążenia;

- oddechowy;

- poznają zasady prawidłowego oddychania torem piersiowym i torem przeponowym;

- uczą się utrzymania prawidłowej postawy, korygowania jej błędów – indywidualizacja;

- wykonują ćwiczenia rozciągające i wzmacniające mięśnie kręgosłupa, obręczy barkowej, mięśnie grzbietu, brzucha oraz mięśnie pośladków;

- wzmacniają mięśnie stóp;

- wykonują ćwiczenia równoważne i antygrawitacyjne;

- kształtują nawyk prawidłowej postawy, prawidłowego ustawienia stóp i chodu.

Uczniowie chętnie i aktywnie biorą udział w zajęciach, o czym świadczy bardzo wysoka frekwencja. Głównym celem zajęć jest korekcja wad postawy, ale także dobra zabawa. Podczas zajęć łączone są element gimnastyki, gier i zabaw ruchowych z gimnastyką korekcyjną.

Uczniowie uczą się dokonywać oceny własnej postawy ciała i wdrażają się do samokontroli postawy. Z dużym zaangażowaniem wykonują ćwiczenia ogólnorozwojowe podnoszące ich sprawność fizyczną.

 

PLAN ZAJĘĆ - I PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

II PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

Koło polonistyczne dla uczniów klas ósmych

 

Koło przeznaczone było dla uczniów uzdolnionych polonistycznie, którzy podczas zajęć mogli rozwijać swoje zainteresowania literaturą i nauką o języku. Głównym celem było przygotowanie ósmoklasistów do egzaminu – zapoznanie z jego formułą, wymaganiami oraz typami zadań. Uczestnicy przygotowywali się również do Konkursu Języka Polskiego. W trakcie zajęć nie zabrakło czasu na konkursy, quizy, gry edukacyjne, prezentacje. Prowadziliśmy dyskusje na temat lektur szkolnych, poprawności językowej, oglądanych filmów.

Zdobyta wiedza i umiejętności polonistyczne pozwoliły uczniom lepiej przygotować się do egzaminu ósmoklasisty oraz wykorzystać wiedzę na lekcjach języka polskiego. Uczestnicy mogli rozwijać swoje zainteresowania, uwierzyć we własne możliwości i zmniejszyć stres związany z egzaminem. Zdobyte wiadomości z pewnością będą procentować w dalszym etapie kształcenia w szkołach średnich.

 

Koło biologiczne dla uczniów zdolnych

 

Podobnie, jak w I semestrze zajęcia prowadzono metodami aktywnymi, rozwijającymi zainteresowanie światem przyrody. Realizowane były przy pomocy interesujących metod i form pracy – dominowały metody: badawcza (eksperyment, doświadczenie, pomiar), ćwiczeniowa, obserwacja w terenie, pomiar obiektów przyrodniczych. Ponadto stosowane były różnorodne środki dydaktyczne, np. mikroskopy, lupy, szkło laboratoryjne, TI, atlasy, literatura biologiczna, sprzęt do obserwacji ornitologicznej, karty pracy i in.

Uczestnicy zajęć mieli możliwość pracy indywidualnej oraz grupowej. Współpracowali ze sobą wykonując ciekawe zadania oraz poszukując informacji nt. interesujących zagadnień z zakresu botaniki i zoologii. Prezentowali własne projekty i przygotowali się do konkursów, m. in. Konkursu Biologicznego – etap rejonowy, XXXVII Konkursu Przyrodniczego Klubu Przyrodników w Świebodzinie, konkursów szkolnych (np. dot. anatomii i fizjologii człowieka). Prezentowali ciekawe doświadczenia i pokazy podczas Dnia Nauki w szkole.

Jednym z ciekawszych projektów zrealizowanych w tym semestrze to zorganizowanie ogródka przy Domu Kombatanta, który nazwaliśmy Małym Ogrodem Biologicznym. Uczestnicy koła brali również udział w warsztatach ornitologicznych podczas, których prezentowany był sprzęt ornitologiczny, w zajęciach praktycznych dot. pomiaru obwodu drzew w zespole przyrodniczo-krajobrazowym „Park Braniborski”, w laboratorium „Zadziwiające owady” w Centrum Przyrodniczym, w „Nocy Biologów” organizowanej przez Uniwersytet Zielonogórski – w warsztatach o fotosyntezie, nietoperzach i sowach. Uczniowie wykonywali też własne biologiczne Lapbooki. Zagadnienia podejmowane na zajęciach często wykraczały poza ramy obowiązującego programu nauczania.

 

Zajęcia logopedyczne

 

W ramach programu objęto terapią logopedyczną ośmioro dzieci. Uczniowie pracowali w czterech dwuosobowych grupach. Program pracy logopedycznej zakładał eliminowanie zaburzeń rozwoju mowy i języka. Nastawiony był na wspieranie edukacyjne uczniów z problemami logopedycznymi, ze zwróceniem uwagi na zakres zaburzeń, potrzeby i możliwości dziecka.

W programie uwzględniono treści, zasady, metody, formy pracy i środki dydaktyczne właściwe dla terapii logopedycznej i dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych dziecka.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w terapii, której głównym celem było niwelowanie dysfunkcji oddychania i połykania, poprawa napięcia mięśniowego w sferze orofacjalnej oraz kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej.

Pracę rozpoczęto od ćwiczeń usprawniających narządy mowy (głównie pionizacji języka do prawidłowej pozycji spoczynkowej języka/dojrzałego sposobu połykania, wzmacnianie mięśnia okrężnego warg), ćwiczeń oddechowych (wydłużenie fazy wydechowej oraz utrwalanie prawidłowego toru). Prowadzono także ćwiczenia słuchu fonemowego (różnicowania artykulacyjnego i słuchowego głosek). Praca w drugim półroczu obejmowała utrwalanie prawidłowej artykulacji wcześniej wywołanych głosek oraz ćwiczeń rozwijających kompetencje językowe. Rodzice otrzymywali zalecenia do pracy z dzieckiem w domu w celu utrwalania osiągniętych efektów.

Prowadzona terapia przyniosła oczekiwane efekty w postaci usprawnienia narządów mowy, korekty wad wymowy w mowie kontrolowanej.

 

Gimnastyka korekcyjna

 

Zadanie główne to korygowanie wad postawy uczniów , wyrabianie nawyku utrzymania prawidłowej postawy ciała oraz rozwijanie sprawności ruchowej dzieci. Poprawienie zaburzeń w motoryczności i podniesienie wydolności organizmu.

Podczas zajęć  gimnastyki korekcyjnej uczniowie uaktywniali układy (narządu ruchu, układ krążenia, układ oddechowy). Poznawali zasady prawidłowego oddychania torem piersiowym i torem przeponowym. Uczyli się utrzymania prawidłowej postawy, korygowania jej błędów – indywidualizacja. Wykonywali ćwiczenia rozciągające i wzmacniające mięśnie kręgosłupa, obręczy barkowej, mięśnie grzbietu, brzucha oraz mięśnie pośladków. Wzmacniali mięśnie stóp. Wykonywali ćwiczenia równoważne i antygrawitacyjne. Kształtowany był nawyk prawidłowej postawy, prawidłowego ustawienia stóp i chodu.

Na zajęciach stosowane były ćwiczenia odpowiednie do korygowanej wady. Prowadzone były również ćwiczenia rozciągające mięśnie przykurczone oraz wzmacniające mięśnie rozciągnięte i słabe. Początkowo niektóre ćwiczenia sprawiały dzieciom trudność, ale systematyczne powtarzanie tych samych elementów pozwoliło na dość dobre opanowanie wykonywanych ćwiczeń.

Uczniowie nauczyli się dokonywać oceny własnej postawy ciała i wdrożyli się do samokontroli postawy. Z dużym zaangażowaniem wykonywali ćwiczenia ogólnorozwojowe podnoszące ich sprawność fizyczną. W ramach zajęć wyrobiona została u nich świadomość istnienia wady postawy oaz konsekwencje jej istnienia.

Stosowane podczas zajęć indywidualne ćwiczenia korekcyjne dostosowane do wady postawy dziecka oraz gry i zabawy korekcyjne, sprawiły że zajęcia były dla uczniów atrakcyjne. Dodatkowym atutem atrakcyjności było wykorzystanie przyborów tj. laski gimnastyczne, materace korekcyjne, piłki sensoryczne, woreczki, obręcze, szarfy oraz skakanki.

Uczniowie w trakcie zajęć nauczyli się prawidłowo oddychać torem piersiowym i przeponowy, dokładnie i starannie wykonywać ćwiczenia korekcyjne oraz prawidłowo dokonać samooceny swojej postawy ciała. U kilkorga uczniów zauważono poprawę zwłaszcza w umiejętności korygowania i przyjmowania prawidłowej postawy ciała. Największy jednak problem sprawia uczniom długotrwałe utrzymanie prawidłowej postawy, tak zwana wytrwałość posturalna. Ponadto potrafią oni wykonać ćwiczenia, które przeciwdziałają ich wadzie. Mają świadomość potrzeby aktywności ruchowej wpływającej na ich stan zdrowia oraz potrafią stosować podstawowe zasady higieny – przed i po wysiłku.

U wszystkich dzieci zostały zmniejszone niektóre zaburzenia w rozwoju motoryczności oraz podniesiona została ogólna sprawność i wydolność organizmu. Prawie wszyscy uwierzyli we własne siły i możliwość likwidacji wady jaką posiadają.

 

Zajęcia sportowe

 

W naszej szkole prowadzone były zajęcia sportowe dla uczniów klas 1-3 w ramach Zielonogórskiego Programu Wyrównania Szans Edukacyjnych. Zajęcia odbywały się we wtorki na małej sali gimnastycznej, a także na małym boisku szkolnym. Celem zajęć był wszechstronny rozwój psychomotoryczny uczniów, nauka podstawowych ćwiczeń kształtujących oraz przepisów i zasad stosowanych w zespołowych mini grach sportowych takich jak: mini piłka nożna, unihokej, ringo oraz grach i zabawach ruchowych.

Uczniowie poprzez gry i zabawy ruchowe, naukę elementów gier sportowych, oraz wykonywanie ćwiczeń kształtujących w formie rozgrzewki kształtowali cechy motoryczne, podnosząc tym samym poziom własnej sprawności fizycznej. Wspólna zabawa wpływała też na integrację dzieci, na co dzień uczęszczających do różnych zespołów klasowych. Uczestnictwo w zajęciach wyrabiało także nawyk aktywnego spędzania wolnego czasu. Dzieci chętnie brały w nich udział, dzięki aktywności ruchowej i wspólnej zabawy spędzały miło czas.

 

BUM BUM RURKI

 

W drugim półroczu prowadzonych zajęć, praca z zespołem i dziećmi w dalszym ciągu układała się bardzo dobrze. Polegała ona przede wszystkim na nauce akompaniamentów do piosenek oraz zespołowej gry linii melodycznej wraz ze specjalnie ku temu stworzoną grą komputerową „Przybij rurkę” oraz filmami multimedialnymi. Dzięki temu dzieci wyrabiały w sobie poczucie rytmu, podzielność uwagi oraz koordynację ruchową przy pomocy nowoczesnych i multimedialnych, a co za tym idzie atrakcyjnych dla dzieci środkach dydaktycznych.

 

Zespół na zajęciach wykonywał zróżnicowany repertuar, począwszy od ostinat rytmicznych, prostych akompaniamentów, po melodie dziecięce oraz znane utwory muzyki rozrywkowej i klasycznej. U wielu dzieci zauważono bardzo duże postępy w zakresie rozwijania uzdolnień rytmicznych oraz stosowania zasad wspólnej gry, co wyrabia w nich poczucie odpowiedzialności indywidualnej w zespole. Treści utrwalane były w przyjemnej i opartej na zabawie atmosferze, niezbędnej do właściwego rozwoju muzycznego dziecka.

 

 

II PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

KOŁO POLONISTYCZNE DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH

Koło polonistycznego przeznaczone było dla uczniów uzdolnionych, którzy podczas zajęć mogli rozwijać swoje zainteresowania literaturą i nauką o języku. Głównym celem było przygotowanie ósmoklasistów do egzaminu – zapoznanie z jego formułą, wymaganiami oraz typami zadań. Uczestnicy przygotowywali się również do Konkursu Języka Polskiego.

W trakcie zajęć nie zabrakło czasu na konkursy, quizy, gry edukacyjne, prezentacje. Prowadziliśmy dyskusje na temat lektur szkolnych, poprawności językowej, oglądanych filmów. Po cyklu zajęć egzamin ósmoklasisty nie jest już taki straszny...

 

ZAJĘCIA Z BIOLOGII Z UCZNIEM ZDOLNYM

Zajęcia realizowane są przy pomocy interesujących metod i form pracy – metody: badawcza (eksperyment, doświadczenie, hodowla, pomiar), ćwiczeniowa, obserwacja, słowna. Stosowane są różnorodne środki dydaktyczne, np. mikroskopy, lupy, szkło laboratoryjne, TI, atlasy, zielniki, literatura biologiczna, sprzęt do oznaczania jakości wody, lornetki, karty pracy i in.

Warsztaty ornitologiczne w terenie

Uczestnicy mają możliwość pracy indywidualnej oraz grupowej. Na zajęciach panuje swobodna atmosfera naukowa. Uczniowie są zaangażowani. Współpracują ze sobą wykonując ciekawe zadania oraz poszukując informacji nt. interesujących doświadczeń, wiadomości z zakresu botaniki, zoologii, biochemii, i in. Prezentują wnioski z przeprowadzonych ćwiczeń.

Liczenie ptaków w ramach Europejskich Dni Ptaków

Jedną z bardziej interesujących metod wykorzystywanych na zajęciach jest metoda projektu, wykonywana przez uczniów w grupach lub z pomocą nauczyciela, najchętniej z wykorzystaniem sprzętu laboratoryjnego, TI i mikroskopów. Młodzi biolodzy przeprowadzają proste doświadczenia biochemiczne (rozdzielanie barwników zawartych w roślinach – chromatografia, izolowanie DNA z owocu kiwi), prowadzą obserwacje mikroskopowe (obserwacja komórek roślinnych, zwierzęcych, pantofelków), poznają metody wykorzystywane w badaniu jakości wody oraz sposoby obserwacji w terenie (obserwacje ornitologiczne).

Antek i Hubert przeprowadzają doświadczenie dot. rozdzielania barwników zawartych w roślinach – chromatografia bibułowa

Agata, Filip i Michał izolują nośnik informacji genetycznej DNA z owocu kiwi

W ramach koła przygotowują się również do Konkursu Biologicznego oraz Konkursu Klubu Przyrodników. Zagadnienia podejmowane na zajęciach często wykraczają poza ramy obowiązującego programu nauczania.

Warsztaty hydrobiologiczne – badanie parametrów fizykochemicznych wody

 

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE 

W ramach programu objęto terapią logopedyczną ośmioro dzieci. Uczniowie pracowali w czterech dwuosobowych grupach.

Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w terapii, której głównym celem było niwelowanie dysfunkcji oddychania i połykania, poprawa napięcia mięśniowego w sferze orofacjalnej oraz kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej.

Etapy terapii:

1. Diagnoza logopedyczna.

2. Ćwiczenia przygotowujące narządy artykulacyjne (języka, mięśnia okrężnego warg, podniebienia miękkiego, żuchwy) do wywoływania oraz korekty zaburzonych głosek.

3. Ćwiczenia prawidłowego oddychania – wyrabianie oddechu dla mowy, ćw. oddechu przeponowego, wydłużanie fazy wydechowej. Podczas terapii wykonywano także ćwiczenia skierowane na poprawę oddychania, wydłużanie fazy wydechowej i pogłębianie wdechowej; pogłębianie fazy wdechowej np. poprzez przenoszenie papierków słomką na coraz to dalsze odległości, wydłużanie fazy wydechowej poprzez dmuchanie czy śpiewanie na samogłoskach, ponadto wykonywane są ćwiczenia przy użyciu piórek, świeczek, dmuchajek logopedycznych.

4. Ćwiczenia pomagające w prawidłowym połykaniu.

5. Ćwiczenia rozwijające słuch fonemowy. 

6. Ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy.

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA DLA UCZNIÓW KLAS 1-3

W naszej szkole prowadzono również zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, ich uczestnikami byli uczniowie klas I-III, u których zdiagnozowano indywidualne potrzeby takich zajęć. Zajęcia miały na celu wyeliminowanie wad postawy oraz utrwalenie prawidłowych nawyków w zachowaniu odpowiedniej postawy.

Na zajęciach stosowane były ćwiczenia odpowiednie do korygowanej wady. Początkowo niektóre ćwiczenia sprawiały dzieciom trudności, ale systematyczne powtarzanie tych samych elementów, zastosowanie metody zabawowej oraz konkursy „kto ładniej i dokładniej” pozwoliło na dość dobre opanowanie wykonywanych ćwiczeń. Systematyczne uczestnictwo dzieci w zajęciach miało wpływ na poprawę sprawności ogólnej ćwiczących.

Dalsze zajęcia, zwłaszcza ich indywidualizacja powinny pozwolić na utrwalenie dobrych nawyków i wpłynąć na zmniejszenie wady, która posiadają.

 

ZAJĘCIA SPORTOWE DLA UCZNIÓW KLAS 1-3

W naszej szkole prowadzone były zajęcia sportowe dla uczniów klas 1-3 w ramach Zielonogórskiego Programu Wyrównania Szans Edukacyjnych. Zajęcia odbywały się we wtorki na małej sali gimnastycznej, a także na małym boisku szkolnym. Celem zajęć był wszechstronny rozwój psychomotoryczny uczniów, nauka podstawowych ćwiczeń kształtujących oraz przepisów i zasad stosowanych w zespołowych mini grach sportowych takich jak: mini piłka nożna, unihokej, ringo oraz grach i zabawach ruchowych.

Uczniowie poprzez gry i zabawy ruchowe, naukę elementów gier sportowych, oraz wykonywanie ćwiczeń kształtujących w formie rozgrzewki, kształtowali cechy motoryczne, podnosząc tym samym poziom własnej sprawności fizycznej. Wspólna zabawa wpływała też na integrację dzieci, na co dzień uczęszczających do różnych zespołów klasowych. Uczestnictwo w zajęciach wyrabiało także nawyk aktywnego spędzania wolnego czasu. Dzieci chętnie brały w nich udział, dzięki aktywności ruchowej i wspólnej zabawie spędzały miło czas.

 

KOŁO MUZYCZNE „BUM BUM RURKI”

Praca z zespołem i dziećmi układała się bardzo dobrze, uczniowie bardzo chętnie uczęszczali na zajęcia. Zespół starał się stale podnosić swoje umiejętności, kształtować poczucie rytmu, koordynację ruchową, podzielność uwagi i słuch muzyczny oraz zwiększyć wyobraźnię, wrażliwość muzyczną i pamięć wśród członków zespołu. Z dziećmi prowadzone były pogadanki na temat bezpieczeństwa w grze i zasad pracy w zespole.

Praca w zespole polegała przede wszystkim na nauce akompaniamentów do piosenek oraz zespołowej gry linii melodycznej wraz ze specjalnie ku temu stworzoną grą komputerową „Przybij rurkę” oraz filmami multimedialnymi. Dzięki temu dzieci wyrabiały w sobie poczucie rytmu, podzielność uwagi oraz koordynację ruchową przy pomocy nowoczesnych i multimedialnych, a co za tym idzie atrakcyjnych dla współczesnego dziecka środkach dydaktycznych.

U wielu dzieci zauważono bardzo duże postępy w zakresie rozwijania uzdolnień rytmicznych oraz stosowania zasad wspólnej gry, co wyrabia w nich poczucie odpowiedzialności indywidualnej w zespole. Treści utrwalane były w przyjemnej i opartej na zabawie atmosferze, niezbędnej do właściwego rozwoju muzycznego dziecka. Zespół na zajęciach wykonywał zróżnicowany repertuar, począwszy od ostinat rytmicznych, prostych akompaniamentów, po melodie dziecięce oraz znane utwory muzyki rozrywkowej i klasycznej.

Zespół „Bum Bum Rurki” wystąpił na Wieczorze Kolęd wykonując akompaniament do utworu „White Christmas”.

 

 

Copyright © 2023 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Zielonej Górze Rights Reserved.