W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Rok szkolny 2020/2021

Informacja o naborze na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo,

zapraszamy Wasze dziecko do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej w naszej szkole.

 

1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci:

- 7-letnie (rocznik 2014), realizujące obowiązek szkolny;

- 6-letnie (rocznik 2015), na wniosek rodziców;

- starsze niż 7-letnie, którym w poprzednich latach odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.

Warunki przyjęcia sześciolatka do klasy pierwszej.

Jeżeli Państwa dziecko spełni jeden z poniższych warunków:

a) korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022, jest urodzone w okresie 1 stycznia-31 grudnia 2015 roku – przyjęte na wniosek rodziców;

b) nie korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 – przyjęte na wniosek rodziców, ale po uzyskaniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Jeżeli dziecko zamieszkuje w obwodzie szkoły, to rodzic dziecka składa zgłoszenie lub w sytuacji zamieszkania poza obwodem szkoły składa wniosek, celem zapisu do szkoły. Druk zgłoszenia i wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można pobrać ze strony: www.psp7.zgora.pl w zakładce Nabór (Zgłoszenie i Wniosek będą aktywne od 15 marca 2021 r.). Prosimy o przesyłanie wypełnionego zgłoszenia na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Natomiast wnioski należy dostarczyć do szkoły osobiście.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły, przyjmowani są do klasy pierwszej z urzędu na podstawie Zgłoszenia rodziców kandydata (Załącznik nr 1).

Zgłoszenie zawiera niezbędne dane kandydata oraz jego rodziców, wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania kandydata oraz jego rodziców/opiekunów. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do podpisania w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe). Wypełnione Zgłoszenie wraz z oświadczeniem, należy przesłać na adres e-mail szkoły.

Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły dostarczają za pomocą poczty elektronicznej zgłoszenia w terminie od 15 marca do 26 marca 2021 r.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego według określonych kryteriów, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Rodzice kandydata wypełniają Wniosek (Załącznik nr 2).

Wniosek zawiera niezbędne dane kandydata, dodatkowo rodzice składają oświadczenie potwierdzające spełnianie kryteriów.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do podpisania w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe). Wypełniony i podpisany przez rodziców wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły składa się do dyrektora szkoły.

2. Kryteria dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021: 

Uwagi:

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może prosić o przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów kwalifikacyjnych zaznaczonych we wniosku. W przypadku nieprzedłożenia w terminie wskazanym przez Przewodniczącego dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów, przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.

 

3. Harmonogram w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022 

Postępowanie uzupełniające prowadzone będzie tylko w przypadku, jeśli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

Na podstawie spełnianych przez kandydatów kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Zakwalifikowanie kandydata do szkoły nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Rodzice mają obowiązek potwierdzić wolę uczęszczania ich dziecka do szkoły, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia (Załącznik nr 3).

Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu, oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Rodzice kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

- złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata, w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;

- wnieść do dyrektora szkoły odwołanie do rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia;

- złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły.

Dyrektor PSP7 w Zielonej Górze

mgr Liliana Witczuk-Kamieniarz

 

Galeria

Nowości

Lekcje fizyki w naszej szkole

Na lekcji fizyki w klasach 8 poznawaliśmy pojęcia cienia i półcienia.

Oto efekty naszej pracy:

Więcej…

Nasz kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Copyright © 2021 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Zielonej Górze Rights Reserved.