chwilowki online

E-learning

http://localhost/PSP7/images/strona/e-learning_1.png 

  Szkolna platforma

  edukacyjna

Biblioteka

http://localhost/PSP7/images/strona/book.png

 

 Biblioteka zaprasza

 codziennie

 od godz. 8:00 do 16:00

Świetlica

http://localhost/PSP7/images/strona/swietlica.png 

 Świetlica "Bajkowy Świat"

 otwarta jest

 od godz. 6:30 do 18:00

Nabór 2017

 

Informacja o naborze na rok szkolny 2017/2018

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy Wasze dziecko do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej w naszej szkole.

 

Informacje podstawowe o naborze w roku szkolnym 2017/2018

1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci:

•             7-letnie (rocznik 2010), realizujące obowiązek szkolny;

•             6-letnie (rocznik 2011), na wniosek rodziców.

Warunki przyjęcia sześciolatka do klasy pierwszej.

Jeżeli Państwa dziecko spełni jeden z poniższych warunków:

a) korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017, jest urodzone w okresie 1 stycznia - 31 grudnia 2011 roku – przyjęte na wniosek rodziców

b) nie korzysta z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017 – przyjęte na wniosek rodziców, ale po uzyskaniu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Jeżeli dziecko zamieszkuje w obwodzie szkoły, to rodzic dziecka składa zgłoszenie lub w sytuacji zamieszkania poza obwodem szkoły składa wniosek, celem zapisu do szkoły.

Druk zgłoszenia i wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można pobrać ze strony: www.psp7.zgora.pl w zakładce Nabór wybierając odpowiednie podmenu (aktywne od 20 kwietnia 2017 r.).

 

2. Kryteria dla kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/2018

 

3. Harmonogram w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym uczniów klas pierwszych w roku szkolnym 2017/2018

 

Ze względów organizacyjnych, prosimy rodziców dzieci mieszkających w obwodzie szkoły, o jak najszybsze wypełnienie stosownych dokumentów i dostarczenie ich do szkoły.

 

4. Tryb odwoławczy w postępowaniu rekrutacyjnym

Rodzic kandydata nieprzyjętego do szkoły może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, która kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Odwołanie dyrektor rozpatruje z terminie 7 dni.

Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

5. Oświadczenie woli przyjęcia dziecka 

Po podaniu przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do szkoły, rodzice zobowiązani są do złożenia w postaci pisemnej oświadczenia woli rozpoczęcia nauki dziecka w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Zielonej Górze w roku szkolnym 2017/2018.

 

Postępowanie uzupełniające prowadzone będzie tylko w przypadku, jeśli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego nadal szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami.

 

 

 

Odsłony: 2174