W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Witamy w roku szkolnym 2023/2024

 

1. Szczęśliwy numerek jest losowany przez System LIBRUS (oprócz dni wolnych od zajęć dydaktycznych) o godzinie 23:00 i obowiązuje w następnym dniu po losowaniu.

2. Szczęśliwy numerek jest widoczny każdego dnia na koncie użytkownika w dzienniku elektronicznym LIBRUS.

3. Zakres szczęśliwego numerka jest ustalany na podstawie najliczniejszej klasy w szkole.

4. Każdego dnia jest losowany tylko jeden szczęśliwy numerek.

5. Wylosowany w danym dniu szczęśliwy numerek nie podlega zmianie.

6. Wylosowany danego dnia szczęśliwy numerek nie bierze udziału w losowaniu, aż do wyczerpania puli numerków i rozpoczęcia kolejnego cyklu losowania.

7. Szczęśliwy numerek oznacza numer w dzienniku ucznia, który w danym dniu może (ale nie musi) skorzystać z jego przywilejów.

8. Szczęśliwy numerek zwalnia z:

- Niezapowiedzianej odpowiedzi ustnej.

- Pisania niezapowiedzianej kartkówki.

9. Szczęśliwy numerek nie zwalnia z:

- Aktywności na lekcji oraz odpowiadania na pytania nauczyciela.

- - Przygotowania do lekcji oraz posiadania niezbędnych przyborów.

- Pisania zapowiedzianych, przełożonych lub zaległych form sprawdzających.

- Odrabiania zadań domowych.

- Poprawy ocen, uzupełniania notatek w ustalonym terminie.

- Obowiązku noszenia identyfikatora, mundurka szkolnego i obuwia zmiennego oraz posiadania stroju galowego.

10. Nauczyciel indywidualnie ustala z uczniem konieczność i termin napisania przez niego kartkówki lub wywiązania się z odpowiedzi ustnej w przypadku, gdy skorzystał z przywileju szczęśliwego numerka.

11. Wykorzystanie przywileju szczęśliwego numerka jest niezależne od prawa ucznia do zgłoszenia nieprzygotowania wynikającego z PZO.

12. Uczeń powinien grzecznie poinformować nauczyciela o posiadaniu w danym dniu szczęśliwego numerka na początku każdej lekcji, najlepiej podczas sprawdzania obecności.

13. Uczeń ma prawo zrezygnować z przywilejów szczęśliwego numerka. W tym wypadku informuje nauczyciela o rezygnacji, po której uczeń traci prawo do korzystania z ulg szczęśliwego numerka na tej lekcji.

14. Nauczyciel ma prawo unieważnić uczniowi ulgi szczęśliwego numerka na lekcji, jeżeli:

Uczeń nie stosuje się do regulaminu szczęśliwego numerka.

Zachowanie ucznia podczas lekcji jest nieodpowiednie.

15. Nauczyciel Wychowawca lub Dyrektor ma prawo zawiesić (na określony czas) przywilej szczęśliwego numerka uczniowi/klasie w przypadku, gdy:

Łamane są reguły szczęśliwego numerka lub uczeń/klasa się do nich nie stosuje.

Zachowanie ucznia/klasy w szkole jest nieodpowiednie.

16. Losowanie szczęśliwego numerka jest zawieszane 2 tygodnie przed klasyfikacją śródroczną i roczną.

ul. Zielonogórska 5

65-256 Zielona Góra

tel. 68 454 96 17

tutaj jesteśmy

Copyright © 2024 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Zielonej Górze Rights Reserved.